El Ple de l’Ajuntament de Xàtiva, en sessió ordinària de data 30 d’abril de 2016, va acordar aprovar expressament, amb caràcter definitiu, la redacció final del text del Reglament d’utilització del Gran Teatre de Xàtiva, una vegada resoltes les reclamaciones presentades i incorporades a la mateixa les modificacions derivades de les reclamacions estimades, la qual cosa es fa públic per al ser general coneixement i en compliment del que disposa l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

TEXT DEL REGLAMENT

El Gran Teatre de Xàtiva, inaugurat el 10 d’Octubre de 2001, és un espai escènic i cultural de titularitat municipal que es posa al servei de la ciutadania com a servei públic. Per la seua pròpia naturalesa, hi ha un conjunt de normes de funcionament que s’han de complir per raons de seguretat, tant per part del públic assistent com per part dels intèprets i tècnics. En aquest sentit, el personal de sala està capacitat i autoritzat per fer complir aquestes normes.
A més, com que el Gran Teatre rep nombroses peticions d’utilització des dels més diversos àmbits tant públics com privats, l’Ajuntament de Xàtiva, com a propietari / titular, es veu impel·lit a regular els diferents usos als quals pot destinar-se l’esmentat espai.
Per tot això, i en el marc genèric del que es disposa pels articles 4, 25.1 i 28 de la Llei 7/1985 reguladora de les Bases de Règim Local, amb vista a la promoció per part del Municipi de les activitats que contribuïsquen a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal, i en virtut de les competències específiques atribuïdes al Municipi en matèria d’activitats o instal·lacions culturals i esportives ocupació de temps lliure i turisme i per al desenvolupament d’activitats i posada en funcionament d’instal·lacions culturals, previstes en l’apartat m) del punt 2 del referit precepte (art.25), l’Ajuntament de Xàtiva estableix el present Reglament d’Utilització del Gran Teatre, espai de titularitat municipal.

Article 1. El Gran Teatre és un edifici de pública concurrència situat a l’Avinguda de Selgas núm. 9 de Xàtiva que té com a finalitat el desenvolupament d’espectacles públics i activitats socioculturals organitzades per l’Ajuntament de Xàtiva. En les dates que les instal·lacions estiguen disponibles, també podran ser utilitzades per altres entitats públiques o persones, físiques o jurídiques, prèvia autorització municipal.
Article 2. L’Ajuntament de Xàtiva, a través de la Regidoria de Gran Teatre, s’ocuparà de l’organització, gestió i seguiment de quantes activitats i espectacles es desenvolupen al Gran Teatre.
Article 3. El Gran Teatre de Xàtiva té una capacitat de 765 butaques numerades. De les quals 488 en la platea, 181 en l’amfiteatre i 96 en les llotges (3 llotges de 20 places i 1 llotja de 16 places). Per motius de seguretat està prohibit superar aquest aforament.
Article 4. Disposa també de 4 places per a persones amb cadira de rodes
Article 5. Té 2 camerins individuals un a nivell d’escenari i l’altre a la segona planta, 3 camerins col·lectius amb capacitat per a 20 persones situats un a la planta baixa, un altre a la primera i un altre a la segona. Disposa també de taquilla, magatzems, sala d’escalfament, ascensor de públic i de servici, àrea administrativa i recepció.
Article 6. El Gran Teatre de Xàtiva posseeix un equipament propi, la relació del qual la facilitarà el personal tècnic de la sala a petició de l’entitat sol·licitant.
Article 7. Per raons de seguretat, l’edifici té càmeres de vigilància exteriors i interiors.

Article 8. No es poden representar espectacles que siguen constitutius de delicte, que inciten o fomenten la violència, el racisme, la xenofòbia i qualsevol altra forma de discriminació o que atempten contra la dignitat humana o impliquen crueltat o maltractament d’animals.
Article 9. Els espectacles que es duguen a terme hauran de reunir les condicions necessàries de seguretat, salubritat i higiene per tal d’evitar molèsties al públic assistent i complir amb la normativa aplicable a les activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses.
Article 10. La intervenció d’artistes menors d’edat estarà sotmesa a les condicions i permisos establerts en la normativa laboral i de protecció del menor.
Article 11. Queda prohibida qualsevol forma de promoció o publicitat que incite els menors, de manera directa o indirecta, a consumir begudes alcohòliques, tabac i d’altres substàncies nocives per a la salut.
Article 12. La publicitat dels espectacles o activitats haurà d’incloure com a mínim la classe d’espectacle o activitat, la data, l’hora, el lloc de l’actuació, els preus de les entrades, els punts de venda, la identificació de l’entitat organitzadora, les condicions d’admissió i les normes particulars o instruccions per al normal desenvolupament de l’espectacle.
Article 13. En la publicitat que es faça de qualsevol activitat que es desenvolupe s’inclourà de forma visible la col·laboració de la Regidoria de Gran Teatre de l’Ajuntament de Xàtiva amb la llegenda i l’anagrama o escut. No es podran col·locar cartells, fullets, programes de mà, etc., sense autorització expressa dels responsables dels espais.
Article 14. Les entrades que s’expedisquen, preferentment numerades, hauran de contenir com a mínim la classe d’espectacle o activitat, la data, l’hora, el lloc de l’actuació, els preus de les entrades, els punts de venda, la identificació de l’entitat organitzadora, les condicions d’admissió i les normes particulars o instruccions per al normal desenvolupament de l’espectacle.
Article 15. De cada espectacle es posaran a la venda directament al públic com a mínim el 70% de les localitats. En el supòsit d’espectacles organitzats per entitats o associacions, aquest percentatge es determinarà en relació amb les localitats no reservades prèviament als socis. És obligatori reservar un 5% de l’aforament per a la venda directa al públic, sense reserves, el mateix dia de la celebració de l’acte. Està prohibida la venda d’invitacions.
Article 16. En tots els espectacles que s’hi realitzen, tant si és programació pròpia, conjunta o aliena, s’hi reservaran sis entrades per a protocol. Excepcionalment i de forma raonada, la Junta de Govern de l’Ajuntament de Xàtiva podrà incrementar aquesta quantitat. Si no se’n fera ús, el mateix dia de la celebració de l’acte aquestes entrades estaran disponibles en els taquilles del Gran Teatre per a venda directa al públic.
Article 17. Està prohibit consumir substàncies psicotròpiques i introduir aliments o begudes alcohòliques en la sala del Gran Teatre. També està prohibida l’entrada d’animals, tret dels gossos-guia.
Article 18. El dret a l’ús d’aquest local públic implica l’acceptació de les normes que en regulen el funcionament. El fet d’incomplir aquestes normes podrà comportar la pèrdua d’aquest dret. L’Ajuntament de Xàtiva podrà suspendre la realització d’un espectacle quan aquest no complisca amb la normativa vigent, quan produïsca alteracions de l’orde públic amb perill per a les persones i béns, quan hi haja risc greu o perill imminent o quan es faça un espectacle o activitat distinta a l’expressament autoritzada.
Article 19. L’accés del públic a l’edifici es farà sempre per la porta principal. Si la funció és de petit format i la representació i el públic s’hi troben en la caixa escènica es podrà habilitar la porta de servei com a accés general del públic.
Article 20. L’accés del personal tècnic i dels intèrprets es farà per la porta de servei. El material serà dipositat en l’escenari a través de la porta de càrrega/descàrrega.
Article 21. La direcció del Gran Teatre comunicarà a l’organitzador el lloc adequat d’emmagatzematge dels materials que aquest desitge dipositar per a l’organització del seu esdeveniment, però no es fa responsable d’aquest material, ni del transport des del lloc determinat fins al lloc en el qual finalment s’instal·larà. Els materials que queden dipositats al Gran Teatre després d’haver finalitzat el termini de temps contractat per l’organitzador seran retirats pel personal del Gran Teatre, sent imputades aquestes despeses a l’organitzador. Si per aquesta causa el Gran Teatre es vera obligat a indemnitzar a tercers, el pagament de la quantitat resultant l’haurà de pagar l’organitzador.
Article 22. L’accés als camerinos, a l’escenari, als magatzems i a la cabina de control està restringit. Només hi poden accedir les persones expressament autoritzades i degudament identificades.
Article 23. L’entitat organitzadora de l’acte es farà càrrec d’organitzar l’entrada als camerinos, el canvi de vestuari i el control dels intèrprets dins de l’edifici.
Article 24. Per raons de seguretat, es prohibeix l’existència d’obstacles en les vies d’evacuació de l’edifici. Per tant, no es podrà col·locar objectes en portes ni en corredors que entrebanquen la ràpida evacuació de l’edifici. Així mateix, les persones amb cadira de rodes i els seus acompanyants hauran d’ocupar les zones reservades a l’efecte.
Article 25. Els mitjans de comunicació accediran a la sala amb l’autorització corresponent i es col·locaran seguint les indicacions del personal.
Article 26. No està permés d’enregistrar ni fer fotografies, excepte en aquelles ocasions en què la naturalesa de l’activitat ho permeta.
Article 27. Si l’entitat organitzadora necessita enregistrar o filmar l’espectacle, ho haurà de sol·licitar per escrit a l’Ajuntament de Xàtiva amb antelació, el qual li indicarà les condicions necessàries per tal de complir les normes de seguretat i no destorbar la comoditat del públic.

Article 28. No s’hi podrà accedir a l’interior del recinte sense l’entrada corresponent. Hi haurà establit un sistema telemàtic, uns punts de venda directa i un horari de taquilla, que es tancarà en el moment en què comence l’espectacle.
Article 29. L’Ajuntament de Xàtiva no es fa responsable de les entrades que no hagen estat adquirides en els punts oficials.
Article 30. No s’acceptaran canvis ni devolucions de l’import de les entrades adquirides, excepte en el cas de la suspensió de l’espectacle.
Article 31. Està garantit el dret d’admissió. S’impedirà l’accés a persones que manifesten comportaments violents, que produïsquen molèsties als altres espectadors o que dificulten el normal desenvolupament de l’espectacle o activitat.
Article 32. Les condicions d’admissió hauran de figurar de forma llegible en la publicitat o propaganda de l’espectacle o activitat, així com en les localitats o entrades sempre que siga possible.
Article 33. Quan l’activitat estiga organitzada per una entitat o associació caldrà la presència d’un responsable d’aquestes en el vestíbul per a atendre les incidències que puguen sorgir.
Article 34. L’Ajuntament de Xàtiva no es fa responsable de la distribució d’invitacions per part de l’entitat organitzadora de l’activitat que comporte una alteració de l’aforament o de la distribució de les butaques de la sala.
Article 35. Una vegada en la sala, el públic haurà de desconnectar els seus terminals mòbils i qualsevol altre mecanisme o dispositiu que puga destorbar l’atenció del públic i la concentració dels intèrprets.
Article 36. Per raons de seguretat, no es podrà entrar a l’interior de la sala amb objectes de gran volum (cascos, cotxets de bebés, motxilles, etc.). Caldrà dipositar-los en el vestíbul, on podran ser recollits a l’eixida.
Article 37. Les portes de la sala s’obriran com a mínim trenta minuts abans del començament de l’espectacle. Els organitzadors intentaran que l’activitat comence puntualment a l’hora prevista. Es deixarà un marge de cortesia de cinc minuts, després del qual es tancarà les portes d’accés i ja no es podrà accedir a l’interior.
Article 38. L’aprovació dels preus de taquilla per als espectacles de promoció municipal programats en el Gran Teatre o altres espais de la ciutat es farà per part de la Junta de Govern Local simultàniament a l’aprovació de la programació corresponent.
Article 39. La Junta de Govern Local podrà establir sessions o espectacles d’entrada gratuïta o aplicar fórmules de fidelització del públic (abonaments, grups preferents, targetes de soci o semblants) responent a criteris de difusió cultural convenis, interés social, subvencions rebudes i altres de naturalesa anàloga.
Article 40. Al Gran Teatre podrà establir-se la zonificació de les butaques als efectes de preus distints en les diferents zones (platea, amfiteatre i llotges).
Article 41. Podran aplicar-se distints preus a les funcions d’un mateix espectacle segons el calendari i els horaris de cada funció. Podran aplicar-se reduccions de preu a última hora, per a localitats posades a la venda tres hores abans de cada funció que corresponguen a la reserva mínima legal.
Article 42. Si és necessari per a ordenar l’accés a la venda de localitats de determinats espectacles, podran establir-se limitacions en el nombre de localitats que poden adquirir-se per part d’una mateixa persona i/o en una mateixa operació de venda.
Article 43. Totes les entitats que utilitzen el Gran Teatre amb col·laboració municipal i que hagen d’oferir localitats a la venda hauran d’emprar el sistema de venda automatitzada que utilitza l’Ajuntament. Açò no serà d’aplicació als casos de cessió d’ús privatiu del Gran Teatre.
Article 44. Del que s’ha exposat anteriorment, se n’exceptuen les cessions del Gran Teatre per a la seua utilització privada mitjançant pagament del preu públic. No obstant això, també en aquest cas es manté l’obligació que les localitats estiguen numerades.
Article 45. L’aplicació de venda d’entrades automatitzada per internet o en taquilla o les facilitats per a reservar no suposaran un augment del preu final de les localitats per a l’espectador en el cas de venda municipal. Se n’exceptuen les comissions per venda telefònica que puga aplicar contractualment l’operador de ticketing.
Article 46. Les recaptacions de taquilla seran controlades per la Tresoreria Municipal, directament o per delegació, d’acord amb la fórmula de gestió de cada contractació o del conveni per a cada activitat, mitjançant els models de fulls de taquilla i procediments vigents, a partir dels ingressos bancaris directes del sistema de ticketing o del personal autoritzat de taquilles. Açò afecta tant a les utilitzacions municipals directes com a la utilització en règim de col·laboració amb empreses o entitats, d’acord amb els contractes o els convenis subscrits amb cada una d’aquestes. En el cas de les cessions amb contraprestació del Preu Públic abonat, el taquillatge i la recaptació, el realitzarà i ingressarà a favor seu directament l’entitat autoritzada per a fer ús de l’espai, amb tots els efectes legals i fiscals.

Article 47. El Gran Teatre es destinarà principalment al desenvolupament d’espectacles i representacions de dansa, teatre, música, circ, màgia, cinema, etc., i també es podrà, circumstancialment i excepcional, destinar a un altre tipus d’activitats diferents a les assenyalades.
Article 48. La utilització del Gran Teatre pot derivar-se de:
1) Programació pròpia, quan l’Ajuntament de Xàtiva organitza algunes de les activitats i espectacles esmentats anteriorment.
2) Programació compartida, quan l’Ajuntament de Xàtiva organitza amb col·laboració amb altres col·lectius culturals, educatius o socials activitats relacionades en les arts escèniques. Pot ser:
a) Sense taquilla (organització conjunta)
b) Amb taquilla (cessió a entitat o empresa)
1) Programació aliena, quan l’Ajuntament de Xàtiva autoritza la cessió temporal a una entitat o empresa per a la realització d’activitats culturals o espectacles escènics organitzats de forma exclusiva per aquesta entitat. Pot ser:
a) Mitjançant preu públic. En aquest cas, l’espectacle l’organitza i el paga l’entitat, que ingressa, mitjançant la plataforma de venda pròpia de l’Ajuntament, la taquilla. La liquidació de la SGAE i altres despeses corren a càrrec de l’entitat.
b) De forma gratuïta o bonificació del preu públic, segons establisquen els convenis particulars anuals.
c) De forma gratuïta per tractar-se d’activitats o espectacles amb finalitat solidària i/o educativa i organitzats per entitats sense ànim de lucre.
1) Cessió, mitjançant preu públic, del Gran Teatre a empresa, associació o entitat privada per a fer activitats a porta tancada (enregistraments audiovisuals, assajos…)

Article 49. La utilització del Gran Teatre conseqüència de la programació realitzada per la Regidoria de Gran Teatre es farà de conformitat amb el contracte subscrit per l’Ajuntament de Xàtiva amb les corresponents companyies i intèrprets.
Article 50. La utilització del Gran Teatre conseqüència de l’organització i programació d’activitats per altres Regidories de l’Ajuntament de Xàtiva, estarà supeditada a la disponibilitat en les dates sol·licitades i estarà exempta del pagament de la tarifa corresponent. L’atorgament de l’autorització per al desenvolupament de l’esdeveniment es comunicarà per escrit a la Regidoria peticionària, prèvia sol·licitud segons model de l’Annex I.
Article 51. Quan l’entitat sol·licitant siga un Administració Pública o Organisme Autònom o Societat depenent d’aquestes en els termes previstos en l’art. 2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment, podrà sol·licitar la col·laboració o patrocini de l’Ajuntament de Xàtiva per a l’organització d’activitats pròpies, mitjançant la cessió gratuïta de l’ús temporal del Gran Teatre. Així mateix, l’Ajuntament podrà col·laborar amb altres col·lectius, associacions o entitats en la programació d’activitats relacionades en les arts escèniques. En ambdós casos, tal col·laboració de l’Ajuntament de Xàtiva haurà de plasmar-se en el corresponent Conveni de Col·laboració, en el qual s’hauran de fixar les condicions econòmiques i d’utilització de l’immoble.
a) En el cas d’organització conjunta d’una activitat en què la taquilla la ingresse l’Ajuntament, les despeses de la sala, el pagament dels drets de la SGAE, si s’escau, i les invitacions, si cal, aniran a càrrec de l’Ajuntament. El pagament de les despeses de l’actuació es realitzaran segons allò establit en el conveni de col·laboració.
b) En el cas que la recaptació en taquilla d’un acte organitzat per una entitat amb el suport municipal siga per a aquesta entitat, la taquilla la farà i la ingressarà l’Ajuntament —la venda pels canals habituals— i se li tornarà, una vegada fets els descomptes pertinents (SGAE, comissió plataforma de venda, impressió d’entrades, amb l’IVA corresponent en cada cas), a la dita entitat prèvia presentació de la factura pertinent.
Article 52. L’ús del Gran Teatre per part de les institucions o entitats sense ànim de lucre, més representatives del municipi i inscrites al Registre d’Associacions Municipals, es regularà en l’àmbit dels convenis de caràcter anual que se subscriguen o es tinguen formalitzats amb l’Ajuntament. A tal fi, en cada cas serà preceptiu un informe de la direcció tècnica del Gran Teatre en què s’especifiquen les condicions de cessió. Així mateix, s’indicarà el número de cessions que no serà, tret d’alguna excepció i amb exposició de motius, superior a una. Quan es produïsca una cessió gratuïta, l’entitat, empresa o associació sol·licitant no podrà cobrar entrada o qualsevol altra contraprestació econòmica per assistir. En qualsevol cas, la Regidoria de Gran Teatre haurà de donar el vistiplau a allò estipulat en el conveni relatiu a l´ús del Gran Teatre.
Article 53. Aquelles entitats o col·lectius, amb personalitat jurídica pròpia i inscrites al Registre d’Associacions Municipals, no subjectes a convenis anuals amb l’Ajuntament, podran fer ús de les instal·lacions del Gran Teatre de forma gratuïta com a màxim una vegada a l’any, sempre prèvia conformitat de l’Ajuntament en funció de la programació pròpia i amb la condició que l’accés a l’espectacle siga gratuït o que la recaptació es destine a causes solidàries. No es cedirà, en aquest cas, el Gran Teatre per a activitats no relacionades amb les arts escèniques. En cas de dubte o suposts excepcionals, es demanarà Informe de la direcció tècnica del Gran Teatre en què s’especifiquen les condicions de cessió.
Article 54. Els centres educatius podran gaudir com a màxim d’una cessió gratuïta a l’any per a representació de projectes inclosos en el desenvolupament curricular i vinculats a les arts escèniques, mai, però, per a activitats o festivals final de curs. La gratuïtat de la cessió impossibilitarà al centre educatiu a cobrar entrades per a l’espectacle.
Article 55. Podran sol·licitar l’ús del Gran Teatre totes aquelles entitats socials i culturals, grups polítics i institucions que desitgen desenvolupar-hi activitats apropiades al seu ús i a les seues instal·lacions. L’Ajuntament de Xàtiva podrà desestimar totes aquelles sol·licituds d’activitats que, al seu judici, no s’ajusten als espais o puguen posar en perill al seu personal, les seues instal·lacions o equips. Quan l’Ajuntament no intervinga com a organitzador o col·laborador, l’ús temporal del recinte estarà subjecte a autorització municipal.
La persona o entitat sol·licitant haurà d’emplenar l’imprés Annex I amb l’antelació suficient per a l’organització de l’esdeveniment en qüestió. Aquesta sol·licitud haurà de ser signada pel responsable jurídic de l’acte i s’haurà d’emplenar de la forma més clara i precisa possible i es presentarà en el Registre General de l’Ajuntament de Xàtiva.
Verificades les dades de la sol·licitud i comprovada la disponibilitat de l’espai i serveis demandats, s’autoritzarà, si així ho decideix la corporació municipal, l’ús de l’espai Gran Teatre de Xàtiva, amb indicació dels termes i condicions de la cessió. Posteriorment, es requerirà al sol·licitant que emplene l’autoliquidació provisional que es farà efectiva conforme al que es disposa en aquest reglament. La liquidació definitiva es practicarà una vegada utilitzat l’espai i/o prestat el servei, a la vista de les comprovacions efectuades pel personal tècnic del Gran Teatre, que informarà puntualment a la gerència del mateix. Aquesta liquidació donarà lloc a les reclamacions o reintegraments corresponents.
Per a poder utilitzar els espais exteriors del Gran Teatre, es precisa una autorització prèvia de l’Ajuntament de Xàtiva, que haurà de ser tramitada i sol·licitada directament per l’organitzador.
Article 56. Criteris per a atorgar i denegar la sol·licitud d’autorització d’utilització temporal:
a) L’interès cultural de l’activitat.
b) La trajectòria de l’entitat organitzadora.
c) La possibilitat de cessió segons els horaris del personal de l’Ajuntament de Xàtiva i els recursos humans disponibles.
d) L’antelació amb la qual es presenta la sol·licitud
Tindrà prioritat davant totes les cessions, la programació que realitze l’Ajuntament de Xàtiva, i dins d’ella, la realitzada per la Regidoria de Gran Teatre. Fins i tot, l’Ajuntament, davant situacions excepcionals, podrà fer ús de les instal·lacions en el moment que considere oportú, malgrat que la sala estiga reservada per qualsevol entitat.
Article 57. L’entitat organitzadora de l’esdeveniment, una vegada comunicada l’autorització per a l’ús del Gran Teatre, aportarà amb un mes d’antelació, com a mínim, o si escau amb temps suficient per a l’organització de l’esdeveniment, a la direcció del Gran Teatre les següents dades:
a) Projecte complet de totes les instal·lacions i muntatges a realitzar en les diferents fases de l’esdeveniment que es pretén organitzar, compost per un plànol general a escala de la distribució de totes les instal·lacions i mitjans tècnics requerits.
b) Relació de la potència elèctrica que es va a consumir globalment, per a preveure la instal·lació de la potència total.
c) Relació de les escomeses i punts de llum necessaris, preses d’ordinador, telèfon, so, etc. que es precisaran.
d) Els organitzadors que tinguen previst la instal·lació de stands modulars, hauran de presentar els plànols del corresponent projecte a la direcció del Gran Teatre, per a la seua aprovació. Aquests stands hauran d’estar muntats sobre una estructura pròpia i prèviament el sòl haurà de ser protegit amb moqueta que aportarà el propi organitzador.
e) Si no es notificaren, en aquest termini, les característiques que ha de reunir el muntatge de l’activitat en l’espai escènic del Gran Teatre, s’entendrà que aquest és acceptat tal com es troba en aqueix moment; si se sol·licita alguna modificació, la despesa originada pel desmuntatge i nou muntatge serà per compte de l’organitzador.
f) Annex II, indicant el nombre d’elements de cada tipus que se sol·liciten per al muntatge, en cas de no presentar aquest annex, l’adreça del centre establirà les condicions tècniques i de personal mínimes per al desenvolupament de l’esdeveniment.
Article 58. En cas de suspensió o alteració significativa relacionada amb l’espectacle o activitat anunciada que no obeïsca a causes de força major, donarà dret a exigir de l’organitzador la repetició o reinici de l’activitat o, si escau, la devolució de l’import de les localitats, tot açò sense perjudici de les accions que es puguen exercir d’acord amb la legislació civil, mercantil o si escau, penal.
Article 59. L’organitzador posarà a la disposició dels usuaris les fulles de reclamacions per a consignar en elles les reclamacions que estimen pertinents. En defecte d’açò, el Gran Teatre facilitarà la instància general de l’Ajuntament de Xàtiva.

Article 60. El Preu Públic per utilització del Gran Teatre, i les possibles bonificacions que es concedisquen, s’aprovaran anualment per l’òrgan municipal competent, remetent-se a tal respecte a l’Acord Regulador del Preu Públic corresponent.
Article 61. Perquè la reserva siga considerada ferma, haurà d’abonar-se, una vegada realitzada la liquidació provisional, el 50% de l’import total del pressupost de lloguer del Gran Teatre i, si s’escau, d’altres mitjans tècnics i serveis excepcionals sol·licitats, mitjançant transferència bancària o ingrés en el compte a favor de l’Excm. Ajuntament de Xàtiva que figurarà a la Carta de Pagament oficial que es lliurarà a l’obligat al pagament per part del Departament de Gran Teatre. Una de les còpies d’haver realitzat aquesta transferència es lliurarà a la Regidoria del Gran Teatre. El 50% restant es liquidarà una vegada realitzat l’esdeveniment.
Article 62. Qualsevol col·lectiu, associació o persona física o jurídica a la qual es cedisca la utilització del Gran Teatre, tant si es de forma gratuïta com si es per a us privatiu mitjançant l’abonament de la taxa, romandrà obligat a satisfer una fiança de 300€ prèviament a l’utilització de l’espai en garantia de la bona utilització del recinte. L’abonament de la fiança es farà al Departament del Gran Teatre, i quedarà en dipòsit fins la finalització de l’acte i una vegada comprobat el bon estat de les instal·lacions per part dels servicis tècnics del Gran Teatre es retornarà. En cas de trobar-se desperfectes causats per la dolenta utilització de l’espai, la fiança no es retornarà al tercer. Tot açò sense perjudici de que es puguen iniciar altres accions si els desperfectes causats es consideren d’una magnitut tal que implique unes despeses inmportants per subsanar-se. A l’entrega de la fiança per part del tercer, es lliurarà un rebut oficial.
Article 63. En cas d’impagament de qualsevol de les obligacions econòmiques acordades, l’Ajuntament de Xàtiva podrà cobrar els interessos legals que corresponguen d’acord al que es disposa en la legislació vigent aplicable a la matèria.
Article 64. Les despeses ocasionades per lloguers de materials tècnics diferents dels propis del Gran Teatre seran assumits directament per la regidoria, administració o sol·licitant particular en cada cas. El Gran Teatre no assumirà cap cost per lloguer de materials addicionals, que siguen conseqüència de l’organització d’activitats independents a la pròpia de la regidoria de Gran Teatre.
Article 65. L’organitzador de l’esdeveniment tindrà en consideració, a l’hora de sol·licitar i liquidar la taxa d’utilització per mitja jornada o per jornada completa, que el temps a facturar no serà només el d’utilització de la sala per a la realització de l’acte o esdeveniment principal, si no també el temps requerit per al muntatge i desmuntatge. En aquest sentit, la jornada normalitzada del Gran Teatre està establida en 10 hores, considerant-se qualsevol increment de la mateixa com a excés d’ocupació, que serà facturat d’acord amb les tarifes oficials vigents.
Article 66. L’organitzador podrà sol·licitar un canvi en la data reservada que serà atesa per la direcció del centre sempre que les noves dates sol·licitades estiguen disponibles. En cas contrari, l’anul·lació de l’esdeveniment per motius imputables a l’organitzador donarà lloc només a la devolució d’un 20% de l’ingrés a compte realitzat.
Article 67. Les anul·lacions d’actes poden derivar-se de:
a) En cas que l’Ajuntament de Xàtiva tinguera necessitat d’utilitzar el Gran Teatre prèviament cedit a una entitat, podrà fer ús d’ell, sense que per açò comporte dret a indemnització alguna a favor de la dita entitat. En qualsevol cas, es notificarà l’anul·lació de l’autorització al sol·licitant amb la major antelació possible i es procedirà al reintegrament de les quantitats lliurades per l’interessat a compte de la utilització de l’espai Gran Teatre.
b) En cas de força major (duel nacional, epidèmia, incendi, inundació o similars) o dol local, l’ajuntament de Xàtiva podrà suspendre unilateralment, prèvia comunicació als beneficiaris, les cessions realitzades, durant el temps que estime oportú, en els termes que exposa el paràgraf anterior.

Article 68. Els drets i obligacions de les empreses o entitats sol·licitants, una vegada han estat autoritzades al desenvolupament de l’esdeveniment són:
1. Exercirà única i exclusivament poders de direcció i organització del seu personal, que no tindrà cap vincle laboral ni de cap altra índole amb l’Ajuntament de Xàtiva durant la vigència de l’autorització corresponent ni amb posterioritat a la mateixa, i respectarà sempre les directrius marcades respecte al funcionament de la sala pel personal tècnic del mateix, que estarà present en tot moment.
2. Complir l’horari autoritzat.
3. La cessió dels espais del Gran Teatre per al seu ús no obliga a l’Ajuntament de Xàtiva a contractar cap tipus d’assegurança cap als usuaris, devent l’entitat o persona sol·licitant assegurar les activitats que es desenvolupen mitjançant la corresponent pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, tant dels materials tècnics com del personal al seu càrrec, recaient per tant, la responsabilitat que puga derivar-se dels actes o activitats, en l’entitat o persona sol·licitant i en l’entitat convocant, de forma solidària. Una còpia de la pòlissa haurà de ser presentada en el Registre General de l’Ajuntament de Xàtiva amb l’antelació suficient. L’esmentada assegurança ha de ser enviat a la direcció del Gran Teatre amb la suficient antelació.
4. En cas d’utilització d’espais exteriors ha de comptar amb l’autorització de l’Ajuntament de Xàtiva, la sol·licitud i tramitació serà responsabilitat de l’empresa organitzadora.
5. No podrà cedir, subarrendar o transferir tots o part dels seus drets amb el Gran Teatre sense el previ consentiment d’aquest.
6. El contractista està obligat a usar les instal·lacions del Gran Teatre amb l’únic propòsit de prestar els serveis per als actes convinguts.
7. Per a la reproducció de qualsevol tipus d’element audiovisual, els drets del qual no pertanguen a l’organitzador de l’acte, és necessària l’autorització de la Societat General d’Autors (SGAE). El Gran Teatre no assumirà el pagament de drets d’autor, ni les penalitzacions que corresponguen com a conseqüència de l’activitat de l’organitzador.
8. En aquells casos en què l’Ajuntament de Xàtiva concedisca una bonificació (de la quantia que els òrgans de govern consideren oportuna en cada cas) o bé col·labore o patrocine l’esdeveniment amb la cessió de l’espai mitjançant la subscripció del Conveni pertinent, en tota la publicitat que l’autoritzat faça en qualsevol mitjà de comunicació de l’activitat que es desenvolupe en el Gran Teatre, s’haurà de fer constar el logo del Gran Teatre en grandària perfectament identificable i llegible, proporcionat al mitjà en què aparega.
9. L’organitzador haurà de fer un dipòsit de 300€ en concepte de fiança que li serà retornat a la finalització de l’actuació i prèvia revisió per part del personal del Gran Teatre de les instal·lacions, que hauran de trobar-se en les mateixes condicions en què es van cedir
10. Així mateix, el mal funcionament dels equips fixos de sala, tècnicament dictaminats, no imputables a l’organitzador i segons la gravetat de l’efecte i l’impacte per al bon exercici de l’activitat, comportaran el reintegrament d’una part o fins i tot del total dels preus abonats prèviament i, si s’havia suspés per aquest motiu, la preferència per triar una nova data per a realitzar l’activitat, en condicions semblants.

Article 69. La cessió del Gran Teatre tant de forma gratuïta com per a us privatiu mitjançant el pagament de la taxa corresponent dona dret a:

1. Utilització de la dotació tècnica del Gran Teatre de llum i só en funció del espectacle o actuació a realitzar
2. Suport tècnic per al muntatge de l’actuació (Amb dos tècnics com a màxim)
3. Servici de control d’accés a la Sala i acomodació
4. Servici de taquilla
5. Personal de càrrega i descàrrega, tramoistes i maquinistes en funció de les necessitats del muntatge.
6. Servici de neteja de l’espai
7. Impressió de les entrades en cas de venda física o utilització del canal de venda telemàtic en cas de venda informatitzada.
8. Utilització de l’utillatge existent al Gran Teatre en funció del muntatge.
9. Utilització de la totalitat de les instal·lacions del Gran Teatre en funció de les necessitats (WCs, magatzens, hall, etc).

Article 70. El muntatge dels stands i escenaris s’iniciarà dins del termini assenyalat per l’organització de l’esdeveniment i aprovat per la direcció del Gran Teatre, que indicarà el lloc d’entrada, eixida i horari de treball.

Article 71. La càrrega i descàrrega de materials per a la celebració de congressos, jornades i exposicions serà sempre per compte del contractista, seguint les pautes i directrius marcades per la direcció del Gran Teatre. En cap cas podran introduir-se materials o objectes que bloquegen o dificulten les eixides de les Sales.

Article 72. En tot moment es respectaran les instal·lacions interiors i exteriors del Gran Teatre, sense que es puguen apegar o col·locar cartells, pancartes, adhesius, etc., en les parets, sòls, sostres o columnes de l’edifici, que no hagen sigut prèviament autoritzats per la direcció del centre, proporcionant l’Organitzador els panells per a la senyalització de l’acte que es tracte.

Article 73. Abans d’iniciar el muntatge és obligatori tenir instal·lada una moqueta de protecció, que cobrisca tota la superfície de pas del Gran Teatre que es veja afectada pel muntatge i els seus accessos a la zona de càrrega i descàrrega. Per al desmuntatge de les instal·lacions es durà a terme el mateix procés. Les despeses d’instal·lació de la moqueta seran per compte de l’Organitzador, en cas de no utilitzar-se aquesta moqueta no s’autoritzarà el muntatge o desmuntatge. Els carretons que s’utilitzen a l’interior de Gran Teatre hauran de tenir rodes de goma.

Article 74. Durant les tasques de muntatge i desmuntatge i, en general, durant els dies de celebració de l’esdeveniment, queda prohibida la col·locació de materials en emplaçaments d’altres expositors o en les zones comunes, que hauran d’estar sempre lliures per a la circulació de persones i materials.

Article 75. Dins de la Sala no està permesa la construcció d’expositors o stands realitzats amb materials de construcció, ni adornaments en els quals s’utilitzen materials com a ciments, arenes, guix, escaioles, teules, rajoles o qualsevol material similar. Els paviments dels pavellons o stands hauran d’estar superposats al paviment del Gran Teatre, sense que es puguen fixar a aquest últim, ni utilitzar adhesius. Totes les instal·lacions d’elements elèctrics, de so, informàtics, etc. deuen conduir-se pels llocs indicats per la direcció del Gran Teatre, no podent, en cap cas, habilitar-se altres llocs d’instal·lació o pas que els destinats a tal fi.

Article 76. L’organitzador es compromet a observar les normes vigents sobre seguretat i, especialment, les que es refereixen a la capacitat màxima de la sala, eixides d’emergència i mesures contra incendis. Així mateix, haurà de permetre l’adopció de les mesures de control de seguretat que, si escau, seran establides per les autoritats competents del Ministeri de l’Interior o de la direcció del Gran Teatre, en ocasió de la celebració d’actes que pel seu caràcter així ho reclamen.

L’aforament màxim del Gran Teatre és 765 persones, les quals hauran d’estar assegudes en la seua localitat durant la celebració de tot l’esdeveniment. En tot moment hauran d’estar lliures els accessos, corredors i eixides d’emergència. Serà responsable de la seua observança l’empresa organitzadora de l’esdeveniment. En cap cas, es podrà superar l’aforament específic de cada zona destinada al públic: platea, amfiteatre i llotges, segons com s’indica en l’article 3.

En cas de contravenir el que es disposa, es podran aplicar les sancions pertinents, i fins i tot procedir a la suspensió de l’acte, conforme a la L’1/1992 de Protecció de la Seguretat Ciutadana.

Article 77. L’organitzador s’obliga a complir, o bé a exigir de les persones físiques o jurídiques amb les quals subcontracte els serveis de muntatge de tota classe d’instal·lacions, l’estricta observança de la legislació vigent en matèria de seguretat i higiene en el treball.

Article 78. D’acord amb la vigent normativa sobre instal·lacions en locals amb risc d’incendi o explosió, es prohibeixen absolutament en els treballs de muntatge, desmuntatge, decoració, les concentracions perilloses de gasos o vapors combustibles.

Article 79. En cap circumstància s’admetrà l’ús o transport, dins de l’edifici, de qualsevol material inflamable, gasolina, acetilè, petroli, etc. L’ús de calefactors individuals també queda prohibit.

Article 80. En el cas que s’observe perill per a persones o béns materials, s’haurà d’interrompre el subministrament de la instal·lació elèctrica. Les connexions de les escomeses d’electricitat del Gran Teatre s’efectuaran sempre per personal tècnic autoritzat pel propi Teatre, quedant absolutament prohibit l’accés a caixes d’escomesa de la xarxa a qualsevol altra persona.

Article 81. L’organitzador serà responsable del compliment de les normes en el marc del Gran Teatre i del control del funcionament de tots els aspectes del mateix.

Article 82. El Gran Teatre no es fa responsable dels objectes introduïts en el mateix per part de l’organitzador. En cas de ser objectes valuosos, l’organitzador haurà d’aportar el seu propi sistema de seguretat, comptant amb la deguda autorització de direcció del Teatre.

Article 83. El Gran Teatre no es fa responsable dels danys que es produïsquen per incendi, robatori, desperfectes de materials, accidents que puguen patir els visitants o productes abans, durant i després de l’esdeveniment.

Article 84. El Gran Teatre no es fa càrrec dels accidents laborals del personal no vinculat directament al seu servei, sent per compte de l’organitzador la provisió d’una assegurança d’accidents per al personal contractat per aquest per a dur a terme alguna de les activitats de l’esdeveniment.