Informació sobre Dades Personals

En compliment del que es disposa en el Reglament Europeu 2016/679, de 27 de juny, del Parlament i el Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), se li informa que les dades facilitades per vosté podran ser incorporades a un fitxer automatitzat de dades del tractament de les quals és responsable l’Excm. Ajuntament de Xàtiva, Albereda Jaume I, 35, 46800. Xàtiva. València. En particular, es tracten les seues dades per a informar-li dels nostres serveis i activitats.
En honor de la màxima transparència en el tractament de les seues dades personals, li informem que igualment podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, limitació i portabilitat de les dades personals que disposem, així com oposar-se al seu tractament, en els termes legalment previstos, dirigint una comunicació al’Excm. Ajuntament de Xàtiva, com a responsable del fitxer, en l’adreça a dalt indicada o dirigint-se a aquesta direcció de correu electrònic: granteatre@xativa.es

Les dades personals es conservaran durant el temps en què es vagen a prestar els serveis i aquells fixats per la Llei per al compliment d’obligacions legals. També per a acreditar que el contracte s’ha executat degudament per les parts, llevat que exercite els seus drets de control, en aquest cas s’estarà a les circumstàncies d’aquest exercici.
No està previst transferir les seues dades personals a un tercer país o organització internacional. Tampoc se cediran les seues dades personals a tercers, llevat que siga necessari per a la prestació del servei i recaptem el seu consentiment previ, així ho dispose una Llei o així es pacte entre les parts. Així mateix, vostè podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment, o oposar-se al seu tractament.
També se li informa que podran obtenir-se decisions automatitzades, fins i tot l’elaboració de perfils sobre la base de categories particulars de les seues dades personals, consentint expressament l’obtenció de decisions automatitzades i a l’elaboració de perfils en les condicions descrites.
Com a interessat té dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control. A Espanya aquesta autoritat de control és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Informació sobre Tractament de Dades Personals de l’Excm. Ajuntament de Xàtiva

Responsable del tractament de les dades personals
Excm. Ajuntament de Xàtiva,
Adreça: Albereda Jaume I, 35. 46800. Xàtiva. València
granteatre@xativa.es

Finalitat del tractament de les dades personals
Enviament d’informació dels nostres serveis.

Legitimació del tractament de les dades personals
Tractem les seues dades per a complir una obligació legal, per a prestar els serveis que se’ns requereixen o per a finalitats legítimes com donar a conèixer la nostra activitat.

Destinataris de les comunicacions de les dades personals
Excm. Ajuntament de Xàtiva

Drets dels clients i usuaris
Reconeixem als nostres clients i usuaris els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seues dades, i la limitació o oposició al seu tractament, que poden exercitar en la forma legalment prevista en les adreces a dalt indicades.