BASES CONCURS

CONCURS DE VIDEO DANSA – COMUNITAT VALENCIANA

II MOSTRA DE VIDEODANSA

GRAN TEATRE DE XÀTIVA i AFADAXA presenten la convocatòria/concurs dirigida a peces de vídeo-dansa d’1 a 3 minuts de durada que continguen l’expressió de la dansa i del cos en moviment.

BASES

1/ Podran participar en el concurs totes aquelles persones/centres que ho desitgen, individualment o de forma col·lectiva, sense importar gènere, edat o nacionalitat.

2/ Per a ser admesos a concurs, els vídeos hauran de tenir contingut de dansa. No s’acceptaran enregistraments d’espectacles, tràilers, teasers, etc…El contingut haurà de ser creat originalment amb la disciplina de dansa (independentment de l’estil). Les obres han de ser creacions originals. Els participants respondran de l’originalitat de les obres davant qualsevol possible reclamació, mantenint indemne a l’organització davant qualsevol infracció de drets o propietat intel·lectual de les mateixes.

3/ L’estil de dansa i la tècnica d’enregistrament són lliures.

-El vídeo tindrà una durada d’entre 1 i 3 minuts.

-Es valorarà tant el contingut artístic, estètic i tècnic, com la temàtica i el compromís cap a l’enfocament de dansa, de les obres.

-Si és necessari per a la comprensió de la peça, s’aconsella que estiga subtitulada en valencià o castellà.

– Les peces que hagen sigut seleccionades hauran de ser enviades en format HD para la seua projecció a concurs.

4/ Els participants hauran d’enviar l’enllaç del seu vídeo a concurs (i contrasenya) per email a : mostradevideodansa@gmail.com

amb assumpte: Concurs de Vídeo-dansa

i adjuntant:

-Nom de la peça

-Xicotet resum de la creació

-Durada

-Nomenes participants

-Nomene creadors

5/ El termini d’admissió de treballs comença el 13 de març i finalitza el 7 d’abril de 2017.

6/ S’estableix un únic premi dotat amb 250€, diploma de reconeixement i bo d’entrades al teatre per a funcions programades pel Gran Teatre de Xàtiva en la temporada 2017-2018. Aquesta quantitat es troba subjecta a la legislació fiscal vigent, realitzant-se sobre ella les retencions legalment establides. El premi podrà ser declarat desert.

7/ El jurat estarà compost per Alfred Boluda (regidor del Gran Teatre de Xativa), Rosa Sáez (professora de mitjans audiovisuals de la EASD València), Alfredo Pardo ( Audiovisuals), Xavi Sellés (Especialista en Cultura visual) , Alba Soler d’Alba Soler (Photography), Juan Gutiérrez Pi (Titulat Superior en Màrqueting i Gestió Comercial) i Chus Moreno (directora de la II Mostra de Video dansa)

L’direcció del concurs es reserva el dret de substituir a algun dels membres del jurat en cas que fóra necessari, i/o ampliar el nombre d’integrants del mateix. La decisió del jurat, que serà inapel·lable, es donarà a conèixer dins de l’ACTUACIÓ DE BALLEM! DIA 28 D’ABRIL EN GRAN TEATRE.

L’autor/a o els autors/es premiats hauran d’assistir personalment (o mitjançant representant en cas de resultar-li impossible) a l’acte de lliurament de premis en el lloc, data i hora que s’assenyale a aquest efecte. En cas contrari perdran tots els drets sobre el premi, que passaran al següent classificat.

8/ Mitjançant la presentació dels treballs, els participants presten el seu consentiment per a la reproducció i exhibició de l’obra, en els seus diferents mitjans (web, premsa, festival), així com la seua possible exhibició durant l’any guanyador. Així mateix, cada participant autoritza expressament la utilització de la seua imatge i nom en els mitjans citats en el supòsit de resultar guanyador i acceptar el premi assignat.

9/ Si el participant és menor d’edat, l’organització sol·licitarà el consentiment dels seus pares o tutors per escrit.

10/ L’organització es reserva el dret de modificar les bases del concurs, si açò resultara necessari per causes organitzatives o alienes al seu control o voluntat, i a decidir sobre tot allò que no està previst expressament en les mateixes.

11/ La participació en la present convocatòria suposa la plena acceptació de les bases.

12/ D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’adreça de la Mostra es fa responsable del tractament de les dades personals recaptades en ocasió del present concurs, informa que els mateixos seran inclosos en un fitxer de dades de caràcter personal a les finalitats del present concurs. Es garanteix l’exercici per l’interessat dels seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes previstos en aquesta llei.

Xàtiva, a 10 de març de 2017

icon-pdf

<

Bases del Concurs en format PDF per a descàrrega.